1401\07\07 00:47:07


بیانیه جمعی از خانواده‌های شهدای حافظ امنیت درباره ناآرامی‌های اخیر

ایرنا/ تعدادی از خانواده های شهدای اخیر حافظ امنیت کشور در بیانیه ای خواستار محاکمه تمامی افرادی شدند که در تشنج آفرینی و دامن زدن به اغتشاشات هفته گذشته کشور نقش داشته اند. خانواده های شهیدان زارع موبدی شهید حافظ امنیت در شیراز، شهید دوست محمدی شهید حافظ امنیت در مشهد، شهید جاویدی شهید حافظ امنیت در قوچان، شهید اوجاقی شهید حافظ امنیت در تبریز و شهید خالقی شهید حافظ امنیت در تاکستان چهارشنبه شب در بیانیه مشترکی احترام به مال، جان و آبروی هر انسان را  از اصول اولیه تمامی ادیان الهی و جوامع متمدن بشری  دانستند و افزودند: تعرض به این سه دارایی مادی و معنوی انسانها نزد هر انسان حق جو  و آزاده ای محکوم است.

تعدادی از خانواده های شهدای اخیر حافظ امنیت کشور در بیانیه ای خواستار محاکمه تمامی افرادی شدند که در تشنج آفرینی و دامن زدن به اغتشاشات هفته گذشته کشور نقش داشته اند.خانواده های شهیدان زارع موبدی شهید حافظ امنیت در شیراز، شهید دوست محمدی شهید حافظ امنیت در مشهد، شهید جاویدی شهید حافظ امنیت در قوچان، شهید اوجاقی شهید حافظ امنیت در تبریز و شهید خالقی شهید حافظ امنیت در تاکستان چهارشنبه شب در بیانیه مشترکی احترام به مال، جان و آبروی هر انسان را  از اصول اولیه تمامی ادیان الهی و جوامع متمدن بشری  دانستند و افزودند: تعرض به این سه دارایی مادی و معنوی انسانها نزد هر انسان حق جو  و آزاده ای محکوم است.در ادامه آمده است در این میان معدودی از چهره های هنری و اجتماعی که اعتبار و آبروی کاری خود را از محبت همین مردم کسب کرده اند، بدون هر گونه تامل و بررسی و به نحوی شتابزده و فارغ از توجه به عواقب و تبعات اقدامات خود، به تشویق اذهان و تحریک عواطف عمومی پرداختند که موجب افزایش تشنجات و درگیریها و منجر به فوت تعدادی از هموطنان بیگناه گردید.در این بیانیه تصریح شده است اینک و بنا بر رعایت و احترام و الزامات مسوولیت اجتماعی افراد در اظهارات و اقداماتی که زمینه ساز این آسیبها وایمال شدن حق حیات انسانها شده ، انتظار داریم به اقدامات و نقش این افراد رسیدگی گردد و تمامی افرادی که به هر نحو نقشی در بروز و دامن زدن به تشنجات و اعمال خشونت علیه مال و جان هم وطنان را داشته اند موظف به پاسخگویی به مراجع قانونی شوند.در جریان اعتراضات اخیر عده ای به بهانه فوت مهسا امینی تعدادی از شهروندان مناطق مختلف کشته و زخمی شدند که به گفته مقامات کشور نقش ضد انقلاب در کشته شدن این افراد محرز بوده است.
بازنشر از : آخرین خبر