جوسازی درباره طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور منصفانه نیست دستگاه قضایی کمیسیون قضایی سید نظام الدین موسوی سخنگوی

1401\11\09 14:12:14


جوسازی درباره طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور منصفانه نیست

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی هنوز برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است و نباید درباره آن جوسازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی، اظهار داشت: این طرح حتی هنوز برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است و اینکه طرح چند نماینده که حتی برای بررسی به کمیسیون نرسیده است را طرح مجلس ذکر کنند و درباره اش این همه جوسازی کنند، خلاف منطق و انصاف است.

وی افزود: البته این امر روشن است که در اغتشاشات اخیر بسیاری از افراد با دروغ های خود باعث تشویش اذهان عمومی شدند و بر آتش آشوب بنزین ریختند، اما اینکه آیا در زمینه برخورد قانونی با این افراد کمبود قانون وجود دارد مسأله ای است که بیشتر دستگاه قضایی باید نظر دهد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بین طرح هایی که نمایندگان پیشنهاد می دهند تا نهایی شدن آنها در مجلس فاصله زیاد است و احتمال منتفی شدن یا تفاوت اساسی کردن بسیار زیاد است و نباید نظر چند نماینده و حتی نظر کمیسیون را به عنوان نظر مجلس اعلام کرد.

نظر مجلس فقط بعد از تصویب اکثریت نمایندگان در صحن مشخص می شود.


بازنشر از : مهر

دستگاه قضایی

کمیسیون قضایی

سید نظام الدین موسوی

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی هنوز برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است و نباید درباره آن جوسازی کرد.


برق و روشنایی لاله زار