رئیسی: حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به هیچ‌وجه امنیت‌ساز نیست | خبرگزاری فارس فارس/ رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر آمریکا دست از دخالت در کشورهای منطقه خلیج فارس و مناطق مختل

1402\06\28 02:30:06


رئیسی: حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به هیچ‌وجه امنیت‌ساز نیست | خبرگزاری فارس

فارس/ رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر آمریکا دست از دخالت در کشورهای منطقه خلیج فارس و مناطق مختلف جهان بکشد وضعیت کشورهابیش از گذشته حسنه خواهد شد، گفت: دخالت و حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به هیچ‌وجه امنیت‌ساز نیست. .

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر آمریکا دست از دخالت در کشورهای منطقه خلیج فارس و مناطق مختلف جهان بکشد وضعیت کشورهابیش از گذشته حسنه خواهد شد، گفت: دخالت و حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به هیچ‌وجه امنیت‌ساز نیست.


بازنشر از : آخرین خبر

فارس/ رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر آمریکا دست از دخالت در کشورهای منطقه خلیج فارس و مناطق مختلف جهان بکشد وضعیت کشورهابیش از گذشته حسنه خواهد شد، گفت: دخالت و حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس به هیچ‌وجه امنیت‌ساز نیست. .