1401\08\30 20:48:07


روایت هاشمی رفسنجانی از توقع غرضی برای انتخابات مجلس ششم

آخرین خبر/ هاشمی رفسنجانی در خاطرات 30 آبان سال 78 از جزئیات ملاقات با غرضی می گوید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه موزه هاشمی رفسنجانی در خاطرات 30 آبان هاشمی آمده استعصر مهندس [محمد] غرضی آمد.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات 30 آبان سال 78 از جزئیات ملاقات با غرضی می گوید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه موزه هاشمی رفسنجانی در خاطرات 30 آبان هاشمی آمده استعصر مهندس [محمد] غرضی آمد.در مورد انتخابات و مسایل کلی سیاسی مذاکره شد. توقع دارد، در صدر لیست‌های انتخاباتی باشد. 
بازنشر از : آخرین خبر