1401\05\29 23:07:32


سخنگوی وزارت خارجه پیام داد

ایرنا/ سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی درگذشت «سیدمحمد اکرم» از استادان برجسته زبان و ادب فارسی در پاکستان و شبه قاره و همچنین عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تسلیت گفت. ناصر کنعانی روز شنبه در این توئیت نوشت: «سیدمحمد اکرم اکرام‌ از اساتید برجسته زبان و ادب فارسی در پاکستان و حوزه شبه قاره، به ابدیت پیوست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی درگذشت «سیدمحمد اکرم» از استادان برجسته زبان و ادب فارسی در پاکستان و شبه قاره و همچنین عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تسلیت گفت.ناصر کنعانی روز شنبه در این توئیت نوشت: «سیدمحمد اکرم اکرام‌ از اساتید برجسته زبان و ادب فارسی در پاکستان و حوزه شبه قاره، به ابدیت پیوست.
بازنشر از : آخرین خبر