مهران محمدی امین

1402\10\12 22:42:03


صحبت‌های منتشر نشده محسن هاشمی از مکتوبات پدرش درباره شهید سلیمانی

آخرین خبر/ صحبت‌های منتشر نشده محسن هاشمی از مکتوبات پدرش درباره شهید سلیمانی: او فرماندهی هوشیار، متین، معتدل بود که مواضعش از سالها قبل مورد تایید و تحسین آیت الله هاشمی قرار می گرفته است. «حاج قاسم به روایت میهمانان آخرین خبر».

صحبت‌های منتشر نشده محسن هاشمی از مکتوبات پدرش درباره شهید سلیمانی: او فرماندهی هوشیار، متین، معتدل بود که مواضعش از سالها قبل مورد تایید و تحسین آیت الله هاشمی قرار می گرفته است.

«حاج قاسم به روایت میهمانان آخرین خبر». .


بازنشر از : آخرین خبر