1401\11\25 18:22:30


عصبانیت شهرام همایون از نمایش خفت‌بار ربع پهلوی؛ برگشته‌ایم به دوران قاجار!

ایرانیک/ واکنش «شهرام همایون» به دیدار لیدرهای اپوزیسیون از جمله ربع پهلوی با رهبران کشورهای غربی و التماس از آنها برای جلب حمایت: "در سال 57  آیا کسی از اطرافیان (امام) خمینی را دیدید که التماس رهبران غربی را بکند؟ قدرت در کاخ سفید و کاخ الیزه نیست، این کارها افتخار شده؛  نماینده رئیس جمهور فرانسه به خانه (امام) خمینی در نوفل لوشاتو می‌آمد تا با وی دیدار کند! بی‌بی‌سی التماس می‌کرد تا با وی مصاحبه کند!!. .

ایرانیک/ واکنش «شهرام همایون» به دیدار لیدرهای اپوزیسیون از جمله ربع پهلوی با رهبران کشورهای غربی و التماس از آنها برای جلب حمایت: "در سال 57  آیا کسی از اطرافیان (امام) خمینی را دیدید که التماس رهبران غربی را بکند؟ قدرت در کاخ سفید و کاخ الیزه نیست، این کارها افتخار شده؛  نماینده رئیس جمهور فرانسه به خانه (امام) خمینی در نوفل لوشاتو می‌آمد تا با وی دیدار کند! بی‌بی‌سی التماس می‌کرد تا با وی مصاحبه کند!!
بازنشر از : آخرین خبر