علیرضابیگی: جلسه اول بازپرسی هم از من تحقیق شد، هم دفاعیات آخر گرفته شد و هم قرار صادر شد شرق/ نماینده افشاکننده خبر اعطا خودروهای شاسی بلند در مورد وضعیت پرونده‌اش توضی

1402\02\31 17:33:33


علیرضابیگی: جلسه اول بازپرسی هم از من تحقیق شد، هم دفاعیات آخر گرفته شد و هم قرار صادر شد

شرق/ نماینده افشاکننده خبر اعطا خودروهای شاسی بلند در مورد وضعیت پرونده‌اش توضیح داد.  احمد علیرضا بیگی، نماینده افشاکننده خبر اعطای خودروهای شاسی بلند به مجلس درباره آخرین وضعیت پرونده خود به «شبکه شرق» گفت: «بازپرس شعبه ۳ من را احضار کرد و روز تعیین شده خدمت بازپرس رسیدم.

شرق/ نماینده افشاکننده خبر اعطا خودروهای شاسی بلند در مورد وضعیت پرونده‌اش توضیح داد. احمد علیرضا بیگی، نماینده افشاکننده خبر اعطای خودروهای شاسی بلند به مجلس درباره آخرین وضعیت پرونده خود به «شبکه شرق» گفت: «بازپرس شعبه ۳ من را احضار کرد و روز تعیین شده خدمت بازپرس رسیدم.»او ادامه داد: «همان جلسه از من تحقیق شد.

مدارک و مستندات ارائه دادم.

همان جلسه تفهیم اتهام شدم و در همان جلسه اول آخرین دفاعیات را از من گرفتند.

در حالی که اگر کفایت تحقیقات باشد آخرین دفاعیات را از متهم می‌گیرند.» بازار بیگی افزود: «اما همان روز حتی قرار مجرمیت صادر شد.

روز بعد تعطیل بود و پس از آن قرار مجرمیت به استحضار دادستان رسید و حالا منتظر تعیین شعبه دادگاه و رفتن به دادگاه هستم.»


بازنشر از : آخرین خبر

شرق/ نماینده افشاکننده خبر اعطا خودروهای شاسی بلند در مورد وضعیت پرونده‌اش توضیح داد.  احمد علیرضا بیگی، نماینده افشاکننده خبر اعطای خودروهای شاسی بلند به مجلس درباره آخرین وضعیت پرونده خود به «شبکه شرق» گفت: «بازپرس شعبه ۳ من را احضار کرد و روز تعیین شده خدمت بازپرس رسیدم.


تولید کارتن و سفارش کارتن