علی مطهری: عده ای از تحریم لذت می برند. عربستان کار عاقلانه می کند که آمریکا و روسیه را باهم دارد لی مطهری گفت: اینکه می گویند افول آمریکا، ما که خیلی متوجه افول آمریکا نیستیم.

1402\02\31 23:02:41


علی مطهری: عده ای از تحریم لذت می برند. عربستان کار عاقلانه می کند که آمریکا و روسیه را باهم دارد

لی مطهری گفت: اینکه می گویند افول آمریکا، ما که خیلی متوجه افول آمریکا نیستیم.

علی مطهری نماینده ادوار مجلس به شبکه اینترنتی دانشگاه تهران گفت: یک عده از تحریم لذت می برند! می گویند روی پای خودمان هستیم.

سختی های غیرضروری بر مردم تحمیل می شود. 

جنس صادراتی مان را باید ارزان تر بدهیم، جنس وارداتی گران تر بخریم، همه اینها از جیب مردم می رود.

خب برای چه؟

برای چه ما باید در یک حالت غیرعادی زندگی کنیم؟  هدف چیست؟ ما نمی دانیم هدف چیست.

یعنی هدف اول این است که آمریکا از بین برود، بعد ما وارد زندگی طبیعی شویم؟  یا اینکه شما بالاخره قبول دارید که آمریکا یک قدرتی است، قدرتی نظامی و اقتصادی که با یک فرمانش همه بانک های دنیا به حرفش گوش می کنند و با ما همراهی نمی کنند.

حالا با چنین دشمن قدرتمندی چه باید بکنیم؟ چطور باید برخورد کنیم؟

اینکه می گویند افول آمریکا، ما که خیلی متوجه افول آمریکا نیستیم.

عربستان کار عاقلانه می کند که هم آمریکا را دارد و هم روسیه را.

ما نباید مسائل خودمان را با روسیه مخلوط کنیم.


بازنشر از : منبع: جماران

لی مطهری گفت: اینکه می گویند افول آمریکا، ما که خیلی متوجه افول آمریکا نیستیم.


قفسه فلزی - قفسه انبار