فاضلی: آن ۲۰۰ میلیارد تومان برباد رفته، کجا هزینه شده؟ خبرآنلاین/ آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام،

1402\02\31 20:24:21


فاضلی: آن ۲۰۰ میلیارد تومان برباد رفته، کجا هزینه شده؟

خبرآنلاین/ آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام، دور زده شد. محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت: آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام، دور زده شد.

آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام، دور زده شد.محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت: آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام، دور زده شد.فیلترینگ از وی پی ان گرفته تا هوشمندش، درآمدزایی خوبی دارد.

کاش فهرست هزینه‌های این دویست میلیارد تومان، منتشر شود.

واقعا برای چه کاری هزینه شده است؟


بازنشر از : آخرین خبر

خبرآنلاین/ آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام، دور زده شد. محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت: آقای مؤمن نسب گفته ۲۰۰ میلیارد تومان بابت فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام، دور زده شد.


پرده زبرا - پوستر دیواری