1401\06\07 17:34:31


فرصت برجام برای خاورمیانه پسامنازعاتی

اکو ایران/ در خاورمیانه پسامنازعاتی که قیمت نفت افزایش چشم گیری داشته، احیای برجام چه نقشی می تواند بر شرایط منطقه داشته باشد؟ دکتر علم صالح، استادیار مطالعات ایران و خاورمیانه در دانشگاه ملی استرالیا در این خصوص گفت برجام فرصتی برای ایران و کشورهای خاورمیانه است تا توجه خود را به شکوفایی اقتصادی معطوف دارند. .

 در خاورمیانه پسامنازعاتی که قیمت نفت افزایش چشم گیری داشته، احیای برجام چه نقشی می تواند بر شرایط منطقه داشته باشد؟ دکتر علم صالح، استادیار مطالعات ایران و خاورمیانه در دانشگاه ملی استرالیا در این خصوص گفت برجام فرصتی برای ایران و کشورهای خاورمیانه است تا توجه خود را به شکوفایی اقتصادی معطوف دارند.
بازنشر از : آخرین خبر