1401\05\30 20:02:24


فرصت یک ماهه به مدیران در خصوص رفع سد معابر. تاکید استفاده از سمن ها

دادستان تهران گفت: جلسه طرح و بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از سد معابر به منظور بهره مندی بیشتر از توان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برای کاهش این معظل تشکیل شد.

علی صالحی دادستان تهران گفت: جلسه طرح و بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از دست فروشی و سد معابر و حضور زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مترو، سطح شهر و نیز ظرفیت سازی به منظور بهره مندی بیشتر از توان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برای کاهش این معظل اجتماعی و فرهنگی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. وی افزود: گزارش مقامات رسمی و شکایات مردمی نشان می‌دهد که سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و بالتبع، انواع آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد و نیز باعث عدم انجام مفید و مؤثر تکالیف قانونی از ناحیه متولیان امر می‌شود. دادستان تهران خاطرنشان کرد: اخلال در تردد افراد و نظم عمومی، وقوع انواع بزه از قبیل مزاحمت برای بانوان، کیف زنی و موبایل قاپی، عدم امکان پاسخ مؤثر در حوادث و مخاطرات، امکان وقوع جرایم امنیتی، تصرف غیرقانونی و اجاره معابر و تحصیل مال نامشروع از این طریق و به طور کلی نقض حقوق شهروندی و تضییع حقوق عامه از آثار و نتایج مستقیم و غیر مستقیم ترک فعل ناشی از عدم انجام صحیح وظایف قانونی است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     دادستانی تهران     سازمان مردم نهاد     سد معبر