ایرنا/ در شرایطی که آشوبگران فضای کشور را از اعتراض مسالمت آمیز خارج کردند و به آشوب‌های خیابانی روی آوردند؛ ضروری است برای جلوگیری از اقدامات تروریستی و تجزیه کشور در وهله ا

1401\08\07 22:49:44


محصول آشوب خیابانی؛ ناامنی، ترور، تجزیه

ایرنا/ در شرایطی که آشوبگران فضای کشور را از اعتراض مسالمت آمیز خارج کردند و به آشوب‌های خیابانی روی آوردند؛ ضروری است برای جلوگیری از اقدامات تروریستی و تجزیه کشور در وهله اول فضای امنیتی به وجود آمده مدیریت و با اقتدار بیشتر جمع شود. .

در شرایطی که آشوبگران فضای کشور را از اعتراض مسالمت آمیز خارج کردند و به آشوب‌های خیابانی روی آوردند؛ ضروری است برای جلوگیری از اقدامات تروریستی و تجزیه کشور در وهله اول فضای امنیتی به وجود آمده مدیریت و با اقتدار بیشتر جمع شود.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ در شرایطی که آشوبگران فضای کشور را از اعتراض مسالمت آمیز خارج کردند و به آشوب‌های خیابانی روی آوردند؛ ضروری است برای جلوگیری از اقدامات تروریستی و تجزیه کشور در وهله اول فضای امنیتی به وجود آمده مدیریت و با اقتدار بیشتر جمع شود. .


قفسه فلزی - قفسه انبار