معاون رئیسی: حسرت براندازی نظام اسلامی ایران بر دل «تراس» ماند فارس/ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: نخست‌وزیر مستعفی انگلیس بعد از 44 روز ناگزیر به استعفا شد و مان

1401\07\29 14:45:16


معاون رئیسی: حسرت براندازی نظام اسلامی ایران بر دل «تراس» ماند

فارس/ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: نخست‌وزیر مستعفی انگلیس بعد از 44 روز ناگزیر به استعفا شد و مانند دیگر سیاستمداران غربی حسرت براندازی نظام اسلامی ایران بر دلش ماند. سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: نخست وزیر انگلیس، «لیز تراس» علی‌رغم اینکه گفته بود: «من یک جنگجو هستم و اهل کنار کشیدن نیستم»، به دلیل عملکرد ضعیف نابسامانی اوضاع اقتصادی انگلیس، تنها 44 روز بر اریکه قدرت ماند و ناگزیر به استعفا شد و مانند دیگر سیاستمداران غربی حسرت براندازی نظام اسلامی ایران بر دلش ماند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: نخست‌وزیر مستعفی انگلیس بعد از 44 روز ناگزیر به استعفا شد و مانند دیگر سیاستمداران غربی حسرت براندازی نظام اسلامی ایران بر دلش ماند.سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: نخست وزیر انگلیس، «لیز تراس» علی‌رغم اینکه گفته بود: «من یک جنگجو هستم و اهل کنار کشیدن نیستم»، به دلیل عملکرد ضعیف نابسامانی اوضاع اقتصادی انگلیس، تنها 44 روز بر اریکه قدرت ماند و ناگزیر به استعفا شد و مانند دیگر سیاستمداران غربی حسرت براندازی نظام اسلامی ایران بر دلش ماند.


بازنشر از : آخرین خبر

فارس/ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: نخست‌وزیر مستعفی انگلیس بعد از 44 روز ناگزیر به استعفا شد و مانند دیگر سیاستمداران غربی حسرت براندازی نظام اسلامی ایران بر دلش ماند. سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: نخست وزیر انگلیس، «لیز تراس» علی‌رغم اینکه گفته بود: «من یک جنگجو هستم و اهل کنار کشیدن نیستم»، به دلیل عملکرد ضعیف نابسامانی اوضاع اقتصادی انگلیس، تنها 44 روز بر اریکه قدرت ماند و ناگزیر به استعفا شد و مانند دیگر سیاستمداران غربی حسرت براندازی نظام اسلامی ایران بر دلش ماند.


تولید کارتن و سفارش کارتن