باشگاه خبرنگاران/ احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به ادعای وزیر دفاع طالبان با بیان اینکه مرزبانان ما در ارتباط با درگیری با نیروهای طالبان

1402\03\31 19:12:29


وزیر کشور: مرزبانان ما هیچگاه شروع کننده تیراندازی به سمت طالبان نبوده‌اند 

باشگاه خبرنگاران/ احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به ادعای وزیر دفاع طالبان با بیان اینکه مرزبانان ما در ارتباط با درگیری با نیروهای طالبان هیچ گاه شروع کننده هیچ تیراندازی نبوده اند، گفت: مرزبانان ما تنها در دفاع از حفظ مرز‌ها و حفظ امنیت و جلوگیری از حضور قاچاقچیان و افرادی که به دنبال شرارت هستند شلیک می‌کنند.  .

احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به ادعای وزیر دفاع طالبان با بیان اینکه مرزبانان ما در ارتباط با درگیری با نیروهای طالبان هیچ گاه شروع کننده هیچ تیراندازی نبوده اند، گفت: مرزبانان ما تنها در دفاع از حفظ مرز‌ها و حفظ امنیت و جلوگیری از حضور قاچاقچیان و افرادی که به دنبال شرارت هستند شلیک می‌کنند. 


بازنشر از : آخرین خبر

باشگاه خبرنگاران/ احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به ادعای وزیر دفاع طالبان با بیان اینکه مرزبانان ما در ارتباط با درگیری با نیروهای طالبان هیچ گاه شروع کننده هیچ تیراندازی نبوده اند، گفت: مرزبانان ما تنها در دفاع از حفظ مرز‌ها و حفظ امنیت و جلوگیری از حضور قاچاقچیان و افرادی که به دنبال شرارت هستند شلیک می‌کنند.  .


تولید کارتن و سفارش کارتن