1401\06\16 22:31:25


وقتی آب در لانه مورچه ریخته شد

آخرین خبر/ نخست وزیر آلبانی اخیرا اعلام کرده است که این کشور روابط خود را با ایران به دلیل حملات سایبری ایران قطع کرده است؛ موضوعی که آمریکا هم از آن حمایت کرده است. اما وجه مشترک آمریکا و آلبانی درباره این اقدام چیست؟.

نخست وزیر آلبانی اخیرا اعلام کرده است که این کشور روابط خود را با ایران به دلیل حملات سایبری ایران قطع کرده است؛ موضوعی که آمریکا هم از آن حمایت کرده است. اما وجه مشترک آمریکا و آلبانی درباره این اقدام چیست؟
بازنشر از : آخرین خبر