جماران/ نماینده تبریز در مجلس گفت: آدم‌های خوب فکری، مبارزاتی و اداری را شهید کردند و افرادی ماندیم که به درد چیزی نمی‌خوریم، دنیا ما را گول زده و دنبال دنیای خودمان هست

1402\03\31 15:47:37


پزشکیان: آدم‌های خوب را شهید کردند و افرادی ماندیم که به درد چیزی نمی‌خوریم

جماران/ نماینده تبریز در مجلس گفت: آدم‌های خوب فکری، مبارزاتی و اداری را شهید کردند و افرادی ماندیم که به درد چیزی نمی‌خوریم، دنیا ما را گول زده و دنبال دنیای خودمان هستیم. از طرف دیگر هر کجا کم آوردیم، اسم دین و مذهب و شهید را با خود یدک می‌کشیم.

جماران/ نماینده تبریز در مجلس گفت: آدم‌های خوب فکری، مبارزاتی و اداری را شهید کردند و افرادی ماندیم که به درد چیزی نمی‌خوریم، دنیا ما را گول زده و دنبال دنیای خودمان هستیم.

از طرف دیگر هر کجا کم آوردیم، اسم دین و مذهب و شهید را با خود یدک می‌کشیم.


بازنشر از : آخرین خبر

جماران/ نماینده تبریز در مجلس گفت: آدم‌های خوب فکری، مبارزاتی و اداری را شهید کردند و افرادی ماندیم که به درد چیزی نمی‌خوریم، دنیا ما را گول زده و دنبال دنیای خودمان هستیم. از طرف دیگر هر کجا کم آوردیم، اسم دین و مذهب و شهید را با خود یدک می‌کشیم.


تعمیر پکیج دیواری