مهران محمدی امین

1401\06\16 22:31:28


پسر رفت، پدر هم برود

ایرنا/ سید ابراهیم رئیسی یکی از شعارهای انتخاباتی خود را راه اندازی گشت ارشاد مدیران اعلام کرده بود. در راستای عمل به این وعده تا کنون چندین مورد برخورد با متخلفین صورت گرفته که در آخرین مورد، رئیس جمهور به تحصیل فرزند یک مقام دولتی در خارج از کشور واکنش نشان داده است.

سید ابراهیم رئیسی یکی از شعارهای انتخاباتی خود را راه اندازی گشت ارشاد مدیران اعلام کرده بود.

در راستای عمل به این وعده تا کنون چندین مورد برخورد با متخلفین صورت گرفته که در آخرین مورد، رئیس جمهور به تحصیل فرزند یک مقام دولتی در خارج از کشور واکنش نشان داده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر