مهران محمدی امین

1401\08\23 18:49:39


چرا شورای نگهبان مخالف رئیس جمهور زن است؟

شرق/ روزنامه شرق نوشت: عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و از استادان دانشگاه، گفت: در مجلس خبرگان قانون اساسی عده‌ای از آقایانی که براساس فقه سنتی فکر می‌کردند، گفتند همان‌گونه که زن نمی‌تواند قاضی و مرجع تقلید شود، پس رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بشود. فاضل میبدی گفت: مرحوم شهید بهشتی دیدند که این سخن درست نیست و اگر در دنیای امروز مطرح کنیم که زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود، عقلا و عرفا معقول نیست و در شرع هم اساس محکمی ندارد».

شرق/ روزنامه شرق نوشت: عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و از استادان دانشگاه، گفت: در مجلس خبرگان قانون اساسی عده‌ای از آقایانی که براساس فقه سنتی فکر می‌کردند، گفتند همان‌گونه که زن نمی‌تواند قاضی و مرجع تقلید شود، پس رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بشود.فاضل میبدی گفت: مرحوم شهید بهشتی دیدند که این سخن درست نیست و اگر در دنیای امروز مطرح کنیم که زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود، عقلا و عرفا معقول نیست و در شرع هم اساس محکمی ندارد».او ادامه درباره کلمه «رجل» نیز عنوان کرد: «بر سر این کلمه بحث شد و مرحوم بهشتی به جای کلمه «رجل» از کلمه «رجال» استفاده کرد که در عربی به معنی بزرگان و نخبگان است و هم شامل زن می‌شود و هم مرد.

این کلمه در قرآن نیز به کار رفته است و فقط به معنی مردان نیست. درنهایت به جای کلمه «رجل» از «رجال» استفاده شد که بتوان تفسیر کرد که زنان نیز می‌توانند رئیس‌جمهور شوند».فاضل‌میبدی ادامه داد: «جدای از مسئله قانون اساسی، اگر از لحاظ شرعی نیز به موضوع نگاه کنیم، هیچ مبنای محکمی وجود ندارد که فقط مرد بتواند رئیس‌جمهور شود و زن نتواند. این موضوع در دو قسمت از فقه مطرح شده و بیشتر در بحث فتوا و بحث مرجعیت است که مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله حکیم آن را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند که دلیل شرعی محکمی نداریم که زن نمی‌تواند مرجع تقلید یا قاضی شود.

اما گفته شده که زن اگر در «مرئی و منظر» که مراجعات مرد است قرار بگیرد لذا قاضی و مرجع تقلید نمی‌تواند باشد. خب «مرئی و منظر» برای زمان و بینش قدیمی است که دوره مردسالاری بوده و زن‌ها حقی در جامعه نداشته‌اند و فقط می‌توانستند در خانه باشند».او در ادامه درباره تفسیر شورای نگهبان از واژه «رجال» گفت: «این شورا براساس عرف و جو امروز به مسائل نگاه نمی‌کند و می‌خواهند براساس نگاه‌های سنتی که در میان فقهای ما وجود داشته جامعه را اداره کنند که واقعا شدنی نیست. جامعه امروز در ظرف زمانه خود قرار گرفته و مسائل خاص خودش را دارد.

نمی‌توان براساس فقه موجودی که در کتاب‌های ما وجود دارد و به فقه سنتی معروف است، درباره جامعه و به‌ویژه درمورد حق زنان تصمیم گرفت و باید درباره آنان تجدیدنظر شود».. .


بازنشر از : آخرین خبر