1401\06\07 17:34:30


چه تعداد ایرانی در زندان‌های خارج از کشور هستند؟

فارس/ دبیر ستاد حقوق بشر از وجود حدود ۴ هزار نفر زندانی خارج از کشور و حمایت از خانواده‌های بدون سرپرست این زندانیان خبر داد. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از حمایت خانواده‌های زندانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: حدود ۴ هزار نفر زندانی خارج از کشور داریم و در تفاهمی که با بنیاد تعاون و شهرداری تهران صورت گرفت، مقرر شد تا از خانواده‌های بدون سرپرست این زندانیان در تامین نیازهای ضروری رفع نیاز شود.

دبیر ستاد حقوق بشر از وجود حدود ۴ هزار نفر زندانی خارج از کشور و حمایت از خانواده‌های بدون سرپرست این زندانیان خبر داد.کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از حمایت خانواده‌های زندانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: حدود ۴ هزار نفر زندانی خارج از کشور داریم و در تفاهمی که با بنیاد تعاون و شهرداری تهران صورت گرفت، مقرر شد تا از خانواده‌های بدون سرپرست این زندانیان در تامین نیازهای ضروری رفع نیاز شود
بازنشر از : آخرین خبر