ژنرال اسبق آمریکایی: آمریکا پس از عراق می‌خواست به ایران حمله کند جماران/ وسلی کلارک، ژنرال اسبق ارتش آمریکا در گفت و گویی در سال 2007 می گوید که راهبرد آمریکا پس از حملات یازده س

1401\07\29 17:45:24


ژنرال اسبق آمریکایی: آمریکا پس از عراق می‌خواست به ایران حمله کند

جماران/ وسلی کلارک، ژنرال اسبق ارتش آمریکا در گفت و گویی در سال 2007 می گوید که راهبرد آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر این بود که باید طی پنج سال به هفت کشور حمله می کرد: عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران. .

جماران/ وسلی کلارک، ژنرال اسبق ارتش آمریکا در گفت و گویی در سال 2007 می گوید که راهبرد آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر این بود که باید طی پنج سال به هفت کشور حمله می کرد: عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران.


بازنشر از : آخرین خبر

جماران/ وسلی کلارک، ژنرال اسبق ارتش آمریکا در گفت و گویی در سال 2007 می گوید که راهبرد آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر این بود که باید طی پنج سال به هفت کشور حمله می کرد: عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و ایران. .