صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
اکونومی نیوز / تکنولوژی

۵ برنامه جهش اقتصادی با کمک زیست فناوری/ از صادرات تا حفظ ذخایر ژنتیکی

کد خبر 176771 1400-10-30 09:32
زمان تقریبی مطالعه 4دقیقه
آخرین وضعیت برنامه های حوزه زیست فناوری که به جهش اقتصادی منجر می شود نشان می دهد ۵ برنامه صادراتی، فرهنگسازی، حفظ ذخایر ژنتیکی، حمایت از طرح های پژوهشی و ترویج در حوزه زیستی تدوین شده است.
۵ برنامه جهش اقتصادی با کمک زیست فناوری/ از صادرات تا حفظ ذخایر ژنتیکی

به گزارش خبرنگار مهر، اعمـال تحریم هـای اقتصـادی ظالمانـه و غیرقانونـی آمریـکا علیـه جمهـوری اسلـامی ایـران، منجـر بـه ایجــاد چالش هــای مختلــف در موضوعــات فناورانــه و راهبــردی در تأمیــن کالاهــای اساســی تهدیــد امنیـت سلـامت و غذایـی کشـور شـده اسـت.
از این رو سـتاد توسـعه زیسـت فناوری با توجه به اهمیت مباحث امنیت غذایی و سـلامت، برنامه های ملی پیشـنهادی جهش اقتصاد کشـور از طریق فناوریهـای زیسـتی را بـا سـه رویکـرد، جهـش تولیـد، سلـامت و امنیـت غذایـی مـردم و اقتصـاد دانش بنیـان و جلوگیـری از خـروج ارز تدوین کرده است.
ستاد توسعه زیست فناوری برنامه های مربوط به جهش اقتصادی از طریق فناوری های زیستی را در یک بخش مجزا تدوین کرده و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
این برنامه شامل طرح ریزی های حمایتی صادراتی، حمایت از طرح های پژوهشی، طرح آموزش و ترویج علوم زیستی، حفظ ذخایر ژنتیکی و بهره برداری اقتصادی، برنامه های حوزه فرهنگسازی اقتصاد زیستی می شود.
کل برنامه های جهش اقتصادی به واسطه زیست فناوری


جهش اقتصادی از طریق برنامه صادراتی حوزه زیست فناوری
ستاد توسعه زیست فناوری در این بخش برنامه های خود را دسته بندی کرده و در ۶ بخش قرار داده است.
«ارتقاء فرهنگ صادراتی شـرکت های زیسـت فناوری بوسـیله توانمند سـازی و آموزش در راسـتای اصلـاح مسـتندات مـورد نیـاز بـرای صـادرات و اخذ اسـتانداردهای بین المللی»، «ایجاد و راه اندازی پایگاه های برون مرزی تخصصی زیست فناوری به جهت تسهیل در دسترسـی بـه منابـع مالـی خارجـی، افـراد و شـرکت هـای بیـن المللـی در پروژهـای فناورانـه بـا کمترین هزینه»، «اصلـاح سـاختار منابـع مالـی جهـت بهـره بـرداری در مسـیر توسـعه صـادرات محصـوالت زیسـت فناوری» بندهای برنامه صادراتی برای جهش اقتصادی در حوزه زیست فناوری به شمار می روند.
همچنین «اصلـاح قوانیـن و مقـررات صادراتـی مرتبـط بـا محصـولات زیسـت فنـاوری (از جملـه اصلـاح کـد تعرفـه کالاهـای زیسـت فنـاوری و ارزش گـذاری صادراتـی آن هـا)»،«برنامـه ریـزی جهـت صـادرات محصـولات زیسـت فنـاوری بـه بازارهـای منطقـه و آسـیا بـا هـدف ارزآوری»، «حمایت در راسـتای کسـب دانش تولید رقابت پذیر بین المللی در توسـعه صادراتی محصولات» از دیگر برنامه های صادراتی برای جهش اقتصادی بر پایه زیست فناوری محسوب می شود که توسط ستاد توسعه زیست فناوری تدوین شده است.
ستاد توسعه زیست فناوری صـادرات محصــولات زیســت فناورانــه را در قالــب ۲۶ ســرفصل هدف گــذاری کرده اسـت کـه تـا ۵ سـال آینـده باعــث افزایــش تــاب آوری و ۴۵۰ میلیــون دلار ارزش افــزوده ایجــاد شود.
جدول پروژه های توسعه صادرات حوزه زیستی برای جهش اقتصادی

حمایت از طرح های پژوهشی برای جهش اقتصادی
یکــی از بندهــای قانــون ششــم توســعه حمایــت از توسـعه و تجـاری سـازی فناوریهـای راهبـردی و مورد نیاز کشور به منظور تحقق مرجعیت علمی و افزایــش ســهم پژوهشــی از تولیــد ناخالــص داخلی اسـت.
در این راسـتا سـتاد توسـعه زیست فنـاوری بـه منظـور تحقـق ایـن هـدف طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری را در دو فاز پژوهشـی و اجرایی در راسـتای کار خود قرار داده کـه در ۲۳۸ محـور و در ۳۸ موضـوع اصلـی برنامه ریـزی شـده اسـت.
حمایـت از پژوهشهـای حـوزه زیسـت فنـاوری کـه تـا ۵ سـال آینـده باعـث افزایـش تـاب آوری خواهـد شـد، ارائـه شـده اسـت.
جدول برنامه های حمایت از طرح های پژوهشی

آموزش و ترویج علوم زیستی
در حــوزه ترویــج فعالیتهــای زیســت فناورانــه، ســتاد توســعه زیســت فنــاوری برنامــه حمایت از پژوهشهای حوزه زیسـت فناوری که تا ۵ سـال آینده باعث افزایش تاب آوری خواهد شـد، ارائه کرده است.
جدول برنامه های مربوط به اموزش و ترویج علوم زیستی

حفظ ذخایر ژنتیکی و بهره برداری اقتصادی
در حــوزه حفــظ ذخایــر ژنتیکـی، سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری برنامـه حمایـت از پژوهشهـای حـوزه زیسـت فنـاوری کـه تـا ۵ سـال آینـده باعث افزایش تاب آوری خواهد شـد، ارائه کرد.
برنامه حفظ ذخایر ژنتیکی برای جهش اقتصادی

فرهنگسازی اقتصاد زیستی
حمایـت از اقدامـات رسـانه ای و روابـط عمومـی سـتاد کـه تـا ۵ سـال آینـده باعـث افزایـش تـاب آوری خواهـد شـد از سوی ستاد توسعه زیست فناوری ارائه شده است.
جدول فرهنگسازی اقتصاد زیستی برای جهش اقتصادی


مطالب دیگر از اکونومی نیوز / تکنولوژی


نشست کمیته سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی برگزار شد
نشست کمیته سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی با حضور نمایندگان مراکز علمی، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی فعال در حوزه هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

جشنواره ایده تا محصول در صنعت ارتباطات برگزار می شود
جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات با هدف حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و فعالان این صنعت با حمایت ستاد فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی برگزار می‌شود.

گرنت فناوری به سامانه نظام ایده‌ها و نیازها «نان» وصل می شود
جلسه بررسی پیشرفت عملکرد سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) به منظور پیشبرد اهداف این سامانه ملی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  ISC برگزار شد.

۱۰پروژه پژوهشی برای زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات اجرا می شود
۱۰ پروژه پژوهشی در خصوص زیرساخت های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شد.


پربیننده های ماه
پر بیننده های هفته
خبرهای مرتبط را دنبال کنید