قطعنامه شورای حکام

تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به بهانه عدم ارائه دو دسترسی تکمیلی به آژانس


جدیدترین های این پرونده
و آرشیو این پرونده