ساخت خانه های 25 متری !

طرح ساخت خانه های 25 تا 40 متری در تهران جدی تر شده است موافقان و مخالفان چه می گویند، تجربه جهانی چیست؟


جدیدترین های این پرونده
و آرشیو این پرونده