مهران محمدی امین

1402\02\31 17:34:35


رویای کمال کلیچدار اوغلو پایان یافت؟

اکو ایران/ کمال کلیچداراوغلو، رقیب اردوغان از حزب جمهوریخواه خلق تا یک هفته پیش در حال و هوای دیگری بود و حتی سودای حضور در کاخ آکسارای را در سر داشت؛ اما نتیجه دور نخست انتخابات و ناامیدی مردم نسبت به اپوزسیون اکنون کلیچداراوغلو را در وضعیت نه چندان خوبی قرار داده است.  علی کالیراد، پژوهشگر مسائل ترکیه با در نظر گرفتن فضای حاکم بر ترکیه می‌گوید ممکن است سرخوردگی که در بین مخالفان بوجود آمده منجر به ریزش آرای کلیچداراوغلو در دور دوم شود.

کمال کلیچداراوغلو، رقیب اردوغان از حزب جمهوریخواه خلق تا یک هفته پیش در حال و هوای دیگری بود و حتی سودای حضور در کاخ آکسارای را در سر داشت؛ اما نتیجه دور نخست انتخابات و ناامیدی مردم نسبت به اپوزسیون اکنون کلیچداراوغلو را در وضعیت نه چندان خوبی قرار داده است. علی کالیراد، پژوهشگر مسائل ترکیه با در نظر گرفتن فضای حاکم بر ترکیه می‌گوید ممکن است سرخوردگی که در بین مخالفان بوجود آمده منجر به ریزش آرای کلیچداراوغلو در دور دوم شود.

کالیراد توضیح داد که کلیچداراوغلو شکستی دور از انتظار محتمل شد.. .


بازنشر از : آخرین خبر